Pris & bokning

Tryck på boka knappen för att se tillgänglighet och pris. Betalning sker med kort vid leverans eller faktura efter kreditkontroll. Pris ni ser i bokningsprocessen är exkl moms tills i slutet av processen där ni ser totalpris inkl moms. Helger hyrs ut hela dvs man betalar för både lördag och söndag. Prislista.

Självriskreducering erbjuds för 190kr/dag (reducering från 10 000 till 1000 SEK). Vid frågor ang bokning kan ni chatta, maila,  ringa 0841068200. Utkörningspris från 1100kr ToR för Stockholms gränskommuner. Vi levererar i hela Stor-Stockholm exempelvis Nacka, Värmdö, Tyresö, Huddinge, Haninge, Södertälje, Bromma, Danderyd, Sollentuna, Täby. Tillägg utanför fastpriszonMaskinerna levereras i regel kvällen före hyresdag och hämtas efter kl 17. Vi kontaktar er inför leverans.  Här finns en beskrivning vad de olika skoporna och utrustning används till. 

OBS! TÄNK PÅ ATT SCROLLA I MASKIN APPEN NEDAN FÖR ATT SE ALLA 18 st MASKINER.  Bokning av maskiner görs nedan i Onlinebokningen. 

Allmänna villkor för uthyrning av maskiner

Tillämplighet
Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare. Eventuell ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

Prislista minigrävare, lastare, dumper, priser exkl moms.

Maskin Modell Storlek Pris/dygn
Minigrävare Hitachi ZX65U 6,5 ton 2700 kr/dag
Minigrävare Hitachi ZX38U 4 ton 2000 kr/dag
Minigrävare Hitachi ZX27 3 ton 1650 kr/dag
Minigrävare Volvo EC27C 3 ton 1650 kr/dag
Minigrävare Hitachi ZX26 2,5 ton 1550 kr/dag
Minigrävare Volvo EC25D 2,5 ton 1550 kr/dag
Minigrävare Hitachi ZX19 1,9 ton 1350 kr/dag
Minigrävare Hitachi ZX17U 1,7 ton 1350 kr/dag
Minigrävare Hitachi ZX10U 1 ton 1200 kr/dag
Dumper Messersi TCH-10DY 800 kg 1200 kr/dag
Kompaktlastare Avant 635 1,5 ton 1400 kr/dag
Markvibrator Swepac F90A 108 kg 250 kr/dag

Hyresobjekt – Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och finns tillgängligt för avhämtning eller har fraktas till beställd plats tills den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet skall avlämnas eller hämtas enligt överenskommelse. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel eller kvittens har utfärdats. Om ej maskinerna återlämnas inom avtalad tid har hyresgivaren rätt att hämta maskinerna och fakturera för transportkonstnad.Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick i med hänsyn till normal förslitning. Är hyresobjektet ej rengjort debiteras hyrestagaren tvätt som uppgår till 795kr/h exkl moms. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. Uppkomna skador som ej är normalt slitage debiteras hyrestagaren. Punkteringar på maskiner och släp ersätts av hyrestagaren. Helgerna hyrs ut hela dvs hyr man endast lördag eller söndag är det samma pris som att hyra hela helgen.

Ersättning
Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt prislista. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt. Fakturering kan ske efter godkänd kreditprövning, annars gäller kortbetalning vid utlämnandet. Det fakturerade beloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan (10 dagar om ej annat är överenskommet). Fakturor hanteras av vår fakturahanteringspartner PS Betalningsservice. Vid försenad betalning utgår gällande referensränta plus 8 procentenheter samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Inkassoavgift uppgår till 180kr. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet. Fakturan skickas med epost. Faktura avgift tillkommer med 39kr.

Användning
Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta (8) timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet, hyrestagaren bekostar driv- och smörjmedel. Maskinen levereras med full tank varpå hyrestagaren kan välja på att returnera maskinen med full tank eller bli efterdebiterad för drivmedel.

Ansvar
Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normal slitage. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Maskiner med gummilarver eller gummidäck ska hanteras varsamt. Att använda maskinerna på sprängsten eller liknande underlag är ej att betrakta som normalt slitage och skador debiteras hyrestagaren.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Vid skada på maskin debiteras självrisk enligt gällande avtal dock ej vid oaktsamhet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.
Borttappande av nycklar debiteras med 3000kr per nyckel.

Hävande
Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Uthyraren har rätt att under hyrestiden avbryta kontraktet om uthyraren anser att maskinerna används på vårdslöst sätt eller om arbete utförs utan rätt säkerhetsmedvetande.