Hyr hos Hyr Min Maskin till rätt pris

Starta en bokningsprocess för att se tillgänglighet, priser och tillval. Ni kan avbryta processen när ni vill innan ni är redo att genomföra en bokning. Behöver ni hjälp så kontakta oss via vår chat, epost eller telefon. Mer information finns också längre ned på denna sida.

Samtliga bokningar bekräftas av hyrestagaren via Svenskt BankID. Efter lagd bokningen får ni SMS/Epost för signering. Detta är enbart för att bekräfta identiteten på den som bokat pga ökade maskinbedrägerier.

Erbjudande! Kom och kör Formel 1 med oss utan kostnad när ni bokat maskiner av oss. Läs mer HÄR.

 

 

 

 

Pris & bokning

Tryck på “Boka Nu” för att se tillgänglighet och pris. Betalning sker med Swish, kort vid leverans eller faktura efter kreditkontroll. Priset ni ser i bokningsprocessen är inkl moms. Helger hyrs ut hela, d.v.s att man betalar för både lördag och söndag. Företag som hyr längre period över helger betalar ej för helgdagar när maskinerna ej används.

Självriskreducering erbjuds för 199 kr inkl moms/dag (reducering från 10 000 till 1000 SEK). Vid frågor angående bokning kan ni chatta, maila eller ringa 0841068200. Utkörningspris från 1749 kr inkl moms ToR för Stockholms gränskommuner. Vi levererar i hela Storstockholm, exempelvis Nacka, Värmdö, Tyresö, Huddinge, Haninge, Södertälje, Bromma, Danderyd, Sollentuna och Täby. Tillägg utanför fastpriszonMaskinerna levereras i regel kvällen före hyresdag och hämtas efter kl 17. Vi kontaktar er inför leverans. Har ni specifika leveransönskemål så skriv det i kommentarsfältet i bokningen. Det finns även möjlighet att hämta maskinerna själva.

Hyr ni trailer så hämtar ni den mellan kl 7-9 vardagar måndag till fredag om ej annan överenskommelse finns. Helger så hämtas trailern på fredag eftermiddag eller lördag morgon kl 8-9. Betalning av trailerhyra görs i samband med bokningen med kort eller Paypal för att hämtningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Bokning av maskiner görs nedan i Onlinebokningen.

Allmänna villkor för uthyrning av maskiner

Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare. Eventuell ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

Hyresobjekt – Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och finns tillgängligt för avhämtning eller har fraktas till beställd plats tills den dag hyresobjektet återlämnas. Hyresobjektet skall avlämnas eller hämtas enligt överenskommelse. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel eller kvittens har utfärdats. Om ej maskinerna återlämnas inom avtalad tid har hyresgivaren rätt att hämta maskinerna och fakturera för transportkonstnad.Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick i med hänsyn till normal förslitning. Är hyresobjektet ej rengjort debiteras hyrestagaren tvätt som uppgår till 795kr/h exkl moms. Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren. Uppkomna skador som ej är normalt slitage debiteras hyrestagaren. Punkteringar på maskiner och släp ersätts av hyrestagaren. Helgerna hyrs ut hela dvs hyr man endast lördag eller söndag är det samma pris som att hyra hela helgen.
Uthyraren har rätt att byta bokad maskin mot likvärdig maskin vid behov tex vid trasig eller otillgänglig maskin.

Ersättning

Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt prislista. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt. Fakturering kan ske efter godkänd kreditprövning, annars gäller kortbetalning vid utlämnandet. Det fakturerade beloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan (10 dagar om ej annat är överenskommet). Fakturor hanteras av vår fakturahanteringspartner PS Betalningsservice. Vid försenad betalning utgår gällande referensränta plus 8 procentenheter samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Inkassoavgift uppgår till 180kr. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet. Fakturan skickas med epost. Faktura avgift tillkommer med 49kr.

Användning

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. Maskinerna får endast användas inom Stockholms Län om inget annat skriftligen har godkänts.Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta (8) timmar om inte annat avtalats. Privatpersoner som arbetar själv på sin fastighet behöver ej tänka på 8 timmars regeln. Den finns för att skydda uthyraren mor skiftkörning av arbetslag. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift. Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet vid längre uthyrningar som sträcker sig över 7 arbetsdagar. Maskinen levereras med full tank varpå hyrestagaren kan välja på att återfylla maskinen innan upphämtning eller att köpa bränslet i tanken i samband med bokning och i det fallet ej behöver fundera på att återlämna maskinen fulltankad.

I samband med liftuthyrning så är en liftgenomgång tillsammans med en arbetsplatsgenomgång/riskanalys obligatorisk om kunden ej har egen lifterfarenhet/utbildning.

Hämtning och lämning av maskiner

I de fall hyrestagaren väljer att hämta maskiner vid vår depå skall detta ske mellan 07:00-08:00 på vardagar måndag till fredag. Återlämning skall ske på sista hyresdagen före kl 16:30. Maskiner får ej återlämnas utanför depåområdet. Försäkring mot stöld och skadegörelse gäller ej vid ett sådant tillfälle och hyrestagaren blir ersättningsyldig.

Ansvar

Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normal slitage. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Maskiner med gummilarver eller gummidäck ska hanteras varsamt. Att använda maskinerna på sprängsten eller liknande underlag är ej att betrakta som normalt slitage och skador debiteras hyrestagaren.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Vid skada på maskin debiteras självrisk enligt gällande avtal dock ej vid oaktsamhet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.
Borttappande av nycklar debiteras med 3000kr per nyckel.

Hävande

Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Uthyraren har rätt att under hyrestiden avbryta kontraktet om uthyraren anser att maskinerna används på vårdslöst sätt eller om arbete utförs utan rätt säkerhetsmedvetande.

Särskilda villkor för hyra av släpfordon även kallad trailer eller släpvagn.

Vad som ovan gäller för hyra av maskiner ska även gälla vid hyra av släpvagn, med tillägg av följande villkor.

Åtgärder vid fel, skada eller stöld

Hyrestagaren skall omgående underrätta uthyraren om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren göra skadeanmälan till uthyraren. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot uthyraren för därigenom uppkommen skada.

Hyrestagarens ansvar för skada på eller förlust av fordonet

Hyrestagaren ansvarar och ska ersätta uthyraren för skada som uppkommer på fordonet under hyrestiden. Med skada avses dels förlust av fordonet, dels alla skador som uppstår på fordonet under uthyrningsperioden. Normalt slitage eller brister i fordonet utgör inte skada.

Hyrestagaren har vid uppkommen skada en skyldighet att omedelbart anmäla skadan till uthyraren. Inom två veckor från skadetillfället, eller senast vid återlämnandet av fordonet om det sker tidigare än två veckor från skadetillfället, ska hyrestagaren lämna till uthyraren en fullständigt ifylld skadeanmälan. Därutöver har hyrestagaren en skyldighet att medverka till utredningen av skadan, vilket bl.a. inbegriper anmälan till försäkringsbolag och till polis.

Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som hyrestagaren varken känt eller bort känna till. Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan uthyraren i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har uthyraren rätt att, förutom avgiftsbeloppet, debitera hyrestagaren en expeditionskostnad av SEK 500: – inkl moms för varje ärende. Avgift SEK 500:- debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse.

Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är uthyraren berättigad att ta ut skälig kostnad för återställande av fordonet. Återlämnandet skall ske under uthyrarens normala öppettider, om inte annat avtalats. Om hyrestagaren inte återlämnar fordonet enligt avtalet är hyrestagaren alltid skyldig att ersätta uthyraren de kostnader som varit nödvändiga för att återställa fordonet till sådan plats där det kan tas i bruk av uthyraren. Hyrestagaren är därtill skyldig att betala ytterligare hyra enligt avtalet vid försenad återlämning som inte kan hänföras till uthyrarens ansvar.

BankID verifiering och kreditkontroll

Efter genomförd bokning har hyresgivaren rätt att bekräfta bokningen med Svenskt BankID. Detta sker via ett epost meddelande och SMS. Hyresgivaren har också rätt att genomföra kreditkontroll av hyrestagaren.

Steg för steg

Så går det tillDu väljer maskin

Du finner information och specifikationer här på hemsidan. Behöver du hjälp att välja maskin kontaktar du oss så hjälper vi dig snabbt.Du startar sedan en bokning och väljer maskin.Du väljer datum

I bokningsystemet ser du tillgänglighet,tillval och pris. Du väljer datum och genomför bokningen.Vi levererar maskinen

Inför din bokning får du information så du är förberedd. Våra chaufförer kontaktar dig när leveransen är på gång. Behöver ni lite extra hjälp finns vi där och hjälper till. Vill ni hämta själv går det bra ocksåDu blir nöjd

Det bästa vi vet är att ta del av alla lyckade projekt och spännande historier som vi får höra när vi hämtar maskinerna. Det viktigaste för oss är att våra kunder är nöjda med sitt val av maskinleverantör.

74 st

recensioner

4.8/5

betyg

10.000 +

uthyrningarÅterkommande!

Smidig bokning och betalning. Jag har hyrt av Hyr Min Maskin tre gånger för grundgrävning av en Attefallsutbyggnad, grundgrävning av en carport och för stubbrensning av skogsparti på tomten. Jag lärde mig hur maskinerna fungerade med hjälp av HMM:s filmer. Riktigt bra och framförallt kul! /Staffan SelhagenKonkurrenskraftiga priser

Utomordentligt bra service och mycket konkurrenskraftiga priser. Rekommenderas varmt om du har behov av små grävare och lastare för dina projekt. /Fredrik FurmanRekommenderas!

Vi hyrde en minigrävmaskin (2 ton) för ett dräneringsprojekt i Stockholm. Vi var mycket nöjda med såväl maskinen som den service Hyr Min Maskin erbjuder. Rekommenderas. /Stina MagnussonSparade 80 000kr!

Tack och bock. Jag sparade 80 000 kr jämfört med att ta in någon av de som erbjudit sig att göra dettta grävjobb som jag nu kunde göra själv över en helg med hjälp av syrran och en maskin från er. /Peter Witasp

Hyr Min Maskin på Instagram

Kom igång

Boka maskin idag

Boka en maskin direkt via vår webb.